Usu- ja veendumusvabadus kriisi situatsioonides

Tartu University

16.- 19. juuni 2016.a toimub Tallinnas inimõiguste alane rahvusvaheline konverents teemal "Freedom of Religion or Belief in Situations of Crisis: Why Can't We Get Along?". Konverentsi korraldajaks on  Tartu Ülikooli  õigusteaduskond koostöös välispartneritega (International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University). Konverentsi eesmärk on lahti mõtestada usu- ja veendumusvabadus migratsiooni ja  pagulaskriisi kontekstis ning konflikti kolletes.

Euroopa seisab silmitsi ühe suurima rahvaste rändega alates Teisest maailmasõjast. Sellega seoses tekkinud mured ja hirmud ei ole jätnud ka Eestit puudutamata. Erinevad rändega seotud küsimused (nt. kuritegevus/terrorism, usuline- või veendumuslik ekstreemsus/äärmuslus, rahvuslik identiteet, sotsiaalne ja majanduslik taluvus jne.) on vahel õigustatult, aga vahel ka mitte, omavahel kokku liidetud. Usu- ja veendumusvabadus on üks rahvusvaheliselt ja Eestis kaitstud põhiõigustest, mis sellises olukorras on taas sattunud kõrgendatud tähelepanu alla. Igaühel on absoluutne õigus usulisi vaateid omada või mitte omada, neist loobuda või neid muuta. Samuti on kaitstud ōigus mitte uskuda. Kui isiku vaated ja sisemised veendumused kasvavad aga üle vaadete väljendamiseks või mõtete realiseerimiseks, võivad kõne alla tulla põhiseadusest ja rahvusvahelisest õigusest tulenevad piirangud. Just usu- ja veendumusvabaduse sisu ning piiride ja piiranguvajaduste interdistisplinaarne ja rahvusvaheline lahtimõtestamine on oluline tänases kontekstis, et vältida ülereageerimisi ning vääritimõistmist. Usu- ja veendumusvabaduse teema ei ole asi iseeneses. Viis, kuidas usu- ja veendumusvabadust kaitstakse näitab selle riigi demokraatia ja inimõiguste seisundit üldiselt.

Konverentsil tulevad käsitlemisele järgmised alateemad:

 1. Pagulaste  ja migrantide õigused usu- ja veendumusvabadusele;
 2. usu- ja veendumusvabadus konflikti kolletes;
 3. vihakõne ning migratsioon;
 4. religioossed sümbolid avalikus ruumis;
 5. religioosse mitmekesisusega toimetulek;
 6. riigi roll kriisi situatsioonides (sh julgeoleku küsimused);
 7. haridus kui üks võimalik lahendus kriisi situatsioonis;
 8. religioonide vaheline dialoog kui üks võimalik lahendus kriisi situatsioonis.

Konverentsi materjalid on planeeritud avaldada eelretsenseerituna teadusajakirjades ning kogumikuna kirjastuses Oxford University Press. Täpsem teave osalemise ja ettekannete kohta on lisatud konverentsi inglise keelses tutvustuses, mille leiab KONVERENTSI KODULEHELT. Informatsioon kodulehel pidevalt täieneb.

Konverents algab avaloengute ja vastuvõtuga kõigile registreeritud osavõtjatele 16. juuni õhtul ning lõpeb 18. juuni õhtul. Palju tuleb huvitavaid väliskülalisi nii idast kui läänest. Külaliste seas on näiteks:

 • Prof. Cole W. Durham, Jr. - International Centre for Law and Religion Studies, Brigham Young University
 • Prof. Dr. Silvio Ferrari - University of Milano
 • Prof. Dr. Sophie van Bijsterveld - Dutch Senate, Radboud University Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies
 • Prof. Dr. Temperman Jeroen - Erasmus University Rotterdam
 • Dr. Kishan Manocha – OSCE/ODIHR Senior Adviser on Freedom of Religion and Belief
 • Dr. Juris Rudevskis – European Court of Human Rights, Senior Lawyer in the Research Division of the ECHR.

Konverentsi raames toimub ka üks paralleelsessioon kõigi astmete üliõpilastele, kellel on soovi oma projekte ja ettekandeid Eesti ja rahvusvahelistele ekspertidele esitleda, tehtud tööle tagasisidet saada ning lihtsalt ennast vabamas akadeemilises õhkonnas proovile panna.

Osavõtu tasu konverentsil ei ole. Toimub sünkroontõlge eesti, inglise ja vene keelde. Täpsemat infot saab konverentsi kodulehelt  või emaili teel konverentsi organiseerijatele (merilin.kiviorg@ut.ee). Osavõtu või esinemise soovil palume võtta ühendust korraldajatega. Konverentsi toimumiskoha kohta saab infot: Nordic Hotelli kodulehelt (http://www.nordichotels.eu ).

Austusega,

Dr. Merilin Kiviorg (DPhil University of Oxford)
Rahvusvahelise õiguse vanemteadur
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
merilin.kiviorg@ut.ee